30 రోజుల్లో బ్రాడ్ కాస్టర్లు, డిపివోలు రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు అందించాలి