మినిమమ్ నెట్ వర్త్ ను తిరస్కరించిన ట్రాయ్ page no3